ജലാശയങ്ങള്‍ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്

പ്രകൃതി നല്‍കുന്ന പാഠങ്ങള്‍ പലത് .. അതില്‍ ജലാശയങ്ങള്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചിലത്..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s