വെള്ളരിക്കാരാജ്യം!

201501241000-500-rupee-indian-banknotes-allowed-in-nepal-600x0

ചില തീരുമാനങ്ങള്‍ അങ്ങനെയാണ്. കുടിലം, നിഗൂഢം.

Advertisements

2 thoughts on “വെള്ളരിക്കാരാജ്യം!

  1. സത്യം!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close