വെള്ളരിക്കാരാജ്യം!

201501241000-500-rupee-indian-banknotes-allowed-in-nepal-600x0

ചില തീരുമാനങ്ങള്‍ അങ്ങനെയാണ്. കുടിലം, നിഗൂഢം.

Advertisements

പഴമൊഴിയും പുതുമൊഴിയും!

ഒന്നേയുള്ളെങ്കില്‍ ഒലക്കക്കടിച്ചു വളര്‍ത്തണമെന്നു പഴമൊഴി,

ഉള്ളയൊന്നിന്റെ  കയ്യില്‍നിന്നും ഒലക്കക്കടി കിട്ടാതെ നോക്കലെന്ന്‍ പുതുമൊഴി!