നിത്യയൌവനത്തിന് ഒരൊറ്റമൂലി!

ചിന്തകള്‍ക്ക് ജരാനരകള്‍ ബാധിക്കാതെ നോക്കുക. പ്രവൃത്തികള്‍ക്കും!

 

Advertisements