പൊങ്ങാനന്ദം!

പൊങ്ങാനന്ദം!
പൊങ്ങാനന്ദം!

 

സ്വന്തം പറമ്പിലെ മുഴുമൂപ്പെത്തിയ
നാളികേരങ്ങള്‍ പൊതിച്ച്‌,
അതിലെ പൊങ്ങ് ചുരണ്ടി
വീട്ടുകാര്‍ക്കൊപ്പം പങ്കിട്ടു കഴിക്കുന്ന
ആനന്ദം ഏതെങ്കിലും ഫുഡ്‌ കോര്‍ട്ട് ലെ
ബര്‍ഗര്‍നോ പീറ്റ്സക്കോ തരാന്‍ പറ്റുമോ?

Advertisements