വെള്ളരിക്കാരാജ്യം!

201501241000-500-rupee-indian-banknotes-allowed-in-nepal-600x0

ചില തീരുമാനങ്ങള്‍ അങ്ങനെയാണ്. കുടിലം, നിഗൂഢം.

Advertisements